Arrow
Arrow
Slider

หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 1 ...
อ่านเพิ่มเติม
หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1. ประกาศเผยแพร่แผนก ...
อ่านเพิ่มเติม
หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1.มีบันทึกข้ ...
อ่านเพิ่มเติม
1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย      1.1 ข้อมูลผู้บริหาร      1.2 นโยบายผู้บริหาร      1.3 ...
อ่านเพิ่มเติม
1.หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 1.1 บันทึ ...
อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อเรื่อง ประกาศอำเภอเทพา ผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เอกสารแนบ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ จัดซื้อ/จัดจ้าง
วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ  รายละเอียดเอกสาร ...
อ่านเพิ่มเติม
/ จัดซื้อ/จัดจ้าง
วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เผยแพร่แผนเงินบำรุง รพ.สต.อำเภอเทพา ประจำปีงบประมาณ 2567  >>รายละเอียดเพิ่มเติม ...
อ่านเพิ่มเติม
/ จัดซื้อ/จัดจ้าง
2566-07-05 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566   ...
อ่านเพิ่มเติม
/ จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล็อก ...
อ่านเพิ่มเติม
/ จัดซื้อ/จัดจ้าง

           ประการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกร ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพน ...
อ่านเพิ่มเติม