Arrow
Arrow
Slider

หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1 บันทึกข้อคว ...
อ่านเพิ่มเติม
1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย ข้อมูลผู้บริหาร นโยบายผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน หน้าที่แ ...
อ่านเพิ่มเติม
1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ท ...
อ่านเพิ่มเติม
1.หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 1.1 บันทึ ...
อ่านเพิ่มเติม
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1.บันทึกข้อความ ที่ผู ...
อ่านเพิ่มเติม