Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Slider

1. หนังสือขออนุมัติโครงการ 2. โครงการ 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ ...
อ่านเพิ่มเติม
หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผย ...
อ่านเพิ่มเติม
1. มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงา ...
อ่านเพิ่มเติม
หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน 1.หนังสือเชิญประชุม 2. ...
อ่านเพิ่มเติม
1. มีหลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมใน ...
อ่านเพิ่มเติม