Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Slider

คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมคุณธรรมจริยธรรม แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ...
อ่านเพิ่มเติม
1.แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ตาแปด 2.แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ตูหยง 3.แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ท่าไทร 4.แ ...
อ่านเพิ่มเติม
1.1 หนังสือขออนุมัติโครงการ 1.2  โครงการ 2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลป ...
อ่านเพิ่มเติม
หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผย ...
อ่านเพิ่มเติม
ไตรมาส 2 1. มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ...
อ่านเพิ่มเติม