Arrow
Arrow
Slider

ไตรมาส 2 1. บับันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดห ...
อ่านเพิ่มเติม
1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ 2. ประกาศเจตนารมณ์ 3. กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต ...
อ่านเพิ่มเติม
1. การอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กร ...
อ่านเพิ่มเติม
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดแล ...
อ่านเพิ่มเติม
1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีง ...
อ่านเพิ่มเติม

           ประการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกร ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพน ...
อ่านเพิ่มเติม