Arrow
Arrow
Slider

คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมคุณธรรมจริยธรรม แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ...
อ่านเพิ่มเติม
1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ 1.2 โครงก ...
อ่านเพิ่มเติม
ไตรมาสที่ 4 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ 1. มีบัน ...
อ่านเพิ่มเติม
ไตรมาสที่ 2 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วย ...
อ่านเพิ่มเติม
1. การอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กร ...
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เผยแพร่แผนเงินบำรุง รพ.สต.อำเภอเทพา ประจำปีงบประมาณ 2567  >>รายละเอียดเพิ่มเติม ...
อ่านเพิ่มเติม
/ จัดซื้อ/จัดจ้าง
2566-07-05 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566   ...
อ่านเพิ่มเติม
/ จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล็อก ...
อ่านเพิ่มเติม
/ จัดซื้อ/จัดจ้าง
2022-01-17 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ...
อ่านเพิ่มเติม
/ จัดซื้อ/จัดจ้าง

           ประการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกร ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพน ...
อ่านเพิ่มเติม