MOIT 2 (2566)

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

ข้อมูลผู้บริหาร

นโยบายผู้บริหาร

โครงสร้างหน่วยงาน

หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   1 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงฯว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการฯ พ.ศ.2560

    2 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

    3 พรบ.การสาธารณสุข 2535

    4 พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพันสดุภาครัฐ

    5 พรบ.โรคติดต่อ

    6 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

แบบฟอร์มเผยแพร่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน

7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

8.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน)

10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

14.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

คู่มือ รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566

คู่มือระเบียบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ

16 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1)