MOIT 12

1. มีหลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการ 

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.2 โครงการ กิจกรรม

2. มีรายงานประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

3. มีรายงานประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก

4. มีรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ กิจกรรม

5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

6. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและขอเผยแพร่

7. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล