MOIT 8

หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล