MOIT 21

1.1 หนังสือขออนุมัติโครงการ

1.2  โครงการ

2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

3. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบการ

4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่