MOIT 18

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน

1.หนังสือเชิญประชุม

2. สรุบผลรายงานการประชุม

3. รายงานวิเคราะความเสี่ยง

4. มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและขอเผยแพร่

5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่