ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540


สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 ได้แก่บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประเด็นข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฏหมายข้อมูลข่าวสารราชการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สามารถดูบทความย้อนหลังได้ที่ www.oic.go.th