การดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมคุณธรรมจริยธรรม

คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมคุณธรรมจริยธรรม

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน 

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน