การดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมคุณธรรมจริยธรรม

คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมคุณธรรมจริยธรรม

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2566