MOTI 5 (2566)

หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1

2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565

3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565

4 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565

5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน