MOIT 11 (2566)

1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์

1.2 โครงการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

2.รายงานประชุมโครงการ

3. รายงานประชุมโครงการ

4. รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

5. ภาพกิจกรรม

6. บันทึกข้อความรายงาน ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (สำหรับข้อ 2. ข้อ 3. และข้อ 4.)

7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน