MOIT 12 (2566)

ไตรมาสที่ 2

1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามประกาศ

2. ประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

3. หนังสือแจ้งเวียน

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

2. รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน